Lilium Aurum
kniha

Události

Po Ut St Š Pi So Ne

 

Do pozornosti Autorov – spôsob odovzdania rukopisov

Vážený Autor! Vydavateľstvo Lilium Aurum uvíta rukopisy počas celého roka, a to podľa nasledujúcich formálnych požiadávok:

 • Rukopis treba odovzdať v tlačenej forme (1 exemplár; strany treba očíslovať arabskými číslami), a v elektronickej forme (1 ks - na CD – technické parametre viď v 7. bode).
 • Prosíme k rukopisom pripojiť jednu (1) anotáciu a dva (2) lektorské posudky v slovenskom jazyku. V prípade rukopisov písaných v maďarskom jazyku aj maďarskú anotáciu a lektorské posudky.
 • Rukopis musí obsahovať pracovný názov diela, podtitul, obsah, meno a priezvisko autora, spisovateľský pseudonym (súvisiaci s dielom), poštovú adresu autora, telefónne číslo, resp. číslo faxu, ako aj internetovú dosiahnuteľnosť (e-mail, webová stránka).
 • Prosíme daný text odovzdať podľa možnosti v zdokonaľovanej forme podľa štylistických a pravopisných pravidiel. V tejto súvislosti sú smerodajné najnovšie vydania – pravopisných pravidiel a príručných slovníkov pravopisu.
 • Pri odovzdanom rukopisu dbajte na najpresnejšie použitie aparátov, odkazov, zdrojov a identifikačných znakov, resp. na ich zjednocovanie.
 • Prosíme, aby odovzdané rukopisy neobsahovali prebytočné medzery, automatické očíslovania, tabulátory, odseky, stĺpce, iniciály, automatické usporiadania, ani manuálne, ani automatické oddelenia. Prosíme vyhnúť sa pripomenutých úkonov!
 • Parametre odovzdania rukopisov v digitálnej forme (na CD):
  • materiál prosíme odovzdať na 1 CD ( keď rozsah je väčšia, ako 700 MB, v tom prípade 1 DVD),
  • dokument prosíme odovzdať vo formáte doc alebo rtf (prijateľné je aj dokument OpenOffice: odt),
  • v dokumente neuzavierajme formu (viď 6. bod!); text má byť normálnej formy, uzatvorenej na ľavú stranu, jednotnej veľkosti a typu písmen (používajme typ Times New Roman), s normálnymi medzerami medzi písmenami aj riadkami,
  • dokument (ani prípadne digitálne pripojený obrázkový materiál) nezbaľujte do formátu zip, ani rar,
  • ak obrázkový materiál chcete odovzdať na CD (alebo DVD), prosíme dodržiavať nasledujúce parametre: obrázok má byť formátu tiff, min. rozlíšenie 300 dpi, mierka 100% (veľkosť, akým je dokument); keď sa obrázok má dostať do textu vo väčšom rozmere, tak má byť úmerne väčšia (200%, 400%) mierka,
 • V prípade prekladu, alebo druhého vydania požadujeme pôvodný exemplár, alebo fotokópiu pôvodného diela.
 • Špeciálne požiadavky ohľadom textu prosíme hlásiť písomnou formou (pri vytlačenom rukopisu, resp. na CD, ako samostatný dokument).

Ďakujeme Autorom, že akceptujú vyššie uvedené usmernenie. Zároveň ponúkame možnosť uskutočnenia stanovených úprav podľa aktuálneho cenníka vydavateľstva, resp. na úhor primeranej časti autorského honorára.

Vida Gregor

Dunajská Streda, 1. január 2007